Nota prawna

Rockbridge TFI SA informuje, że dane i informacje prezentowane na Platformie BeGlobal nie stanowią wiążącej oferty jakichkolwiek usług, świadczonych użytkownikom tego serwisu, i podane zostały wyłącznie w celach informacyjnych i reklamowych. O ile nic innego nie wynika wyraźnie z treści danej informacji, nie stanowią one również usługi doradztwa finansowego lub udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów. W żadnym wypadku Towarzystwo nie świadczy doradztwa podatkowego ani pomocy prawnej. Nie mogą one stanowić wystarczającej podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnych.

Rockbridge TFI S.A. czasowo dokonuje aktualizacji informacji zawartych w serwisie. Serwis został przygotowany również na podstawie informacji publicznie dostępnych i źródeł zewnętrznych uznanych przez Rockbridge TFI S.A. za wiarygodne, ale Rockbridge TFI S.A. nie gwarantuje i nie może zapewnić o ich aktualności, dokładności, kompletności i wiarygodności.

Rockbridge TFI S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść informacji zawartych na stronach partnerów współpracujących oraz nie ponosi odpowiedzialności za skutki użycia wszelkich informacji lub materiałów dostępnych na stronach partnerów współpracujących. Korzystając z linku użytkownik przechodzi na stronę należącą do innego właściciela.

Wszystkie prezentowane wyniki oparte są na historycznych danych dotyczących wyceny wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa poszczególnych Subfunduszy BeGlobal lub na historycznych danych instrumentów finansowych pozostających w spektrum inwestycyjnym Subfunduszy, i nie stanowią obietnicy na przyszłość. Indywidualna stopa zwrotu uczestnika z inwestycji jest uzależniona od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia (umorzenia) przez Fundusz, oraz wysokości opłat i podatków bezpośrednio obciążających dochód z inwestycji w Fundusz, w szczególności podatku od dochodów kapitałowych.

Jeżeli w treści informacji zamieszczonych na Platformie BeGlobal nie wskazano inaczej, źródłem danych są obliczenia własne Rockbridge TFI S.A.

Fundusz BeGlobal SFIO ani Rockbridge TFI S.A. nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Osiągane przez Subfundusze BeGlobal wyniki inwestycyjne w przeszłości nie stanowią gwarancji ani obietnicy osiągnięcia przez którykolwiek z subfunduszy określonych wyników w przyszłości. Inwestycje w jednostki uczestnictwa nie stanowią depozytu bankowego. Inwestycje w Subfundusze obarczone są ryzykiem inwestycyjnym, a Uczestnik powinien liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków.

Subfundusze BeGlobal SFIO lokują większość swoich aktywów w tytuły uczestnictwa typu ETF. Wartość aktywów netto subfunduszy BeGlobal Profit oraz BeGlobal Profit+ może cechować się dużą zmiennością ze względu na skład portfela, w szczególności z powodu zajmowanej ekspozycji na rynek instrumentów udziałowych oraz na surowce i nieruchomości.

Szczegółowe informacje dotyczące inwestowania w Subfundusze BeGlobal SFIO i ryzyk inwestycyjnych znajdują się w prospekcie informacyjnym oraz dokumentach kluczowych informacji. Informacja o ewentualnym odstąpieniu od zaniechania pobierania wynagrodzenia stałego za zarządzanie BeGlobal SFIO będzie podana do wiadomość uczestników Funduszu z co najmniej trzymiesięcznym wyprzedzeniem. Wymienione dokumenty są na Platformie BeGlobal oraz na stronie internetowej www.beglobal.pl

BeGlobal SFIO został utworzony i działa na podstawie prawa polskiego i jest oferowany wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Prawodawstwo innych państw może przewidywać dla swoich obywateli lub innych podmiotów podlegających ich prawodawstwu ograniczenia możliwości inwestowania w fundusze inwestycyjne.

Jednostki uczestnictwa Funduszu nie zostały i nie zostaną zarejestrowane zgodnie z US Securities Act 1933 lub jakimikolwiek przepisami stanowymi, tak więc, zgodnie z prawem Stanów Zjednoczonych Ameryki, jednostki uczestnictwa Funduszu nie mogą być oferowane i sprzedawane bezpośrednio lub pośrednio w Stanach Zjednoczonych Ameryki ani też oferowane i sprzedawane „osobom amerykańskim” (US Persons, zgodnie z definicją w prawie amerykańskim) lub na rachunek lub rzecz tych osób. Jakiekolwiek dalsze oferowanie lub dalsza dystrybucja jednostek uczestnictwa w Stanach Zjednoczonych Ameryki bądź „osobom amerykańskim” może spowodować naruszenie prawa Stanów Zjednoczonych Ameryki.

Zawartość Platformy BeGlobal, w tym znaki towarowe i inne prawa własności intelektualnej, oprogramowanie i wszystkie kody HTML, jak również inne kody zawarte na Platformie BeGlobal, stanowią własność Rockbridge TFI S.A. lub jej licencjodawców, i są chronione przez prawo autorskie oraz inne prawa i postanowienia umów międzynarodowych. Z zastrzeżeniem wyjątków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa kopiowanie i rozpowszechnianie treści zawartych na Platformie BeGlobal bez uprzedniej pisemnej zgody Rockbridge TFI S.A. lub właściwych licencjodawców jest zabronione. W szczególności zabronione jest odtwarzanie, przegrywanie lub zwielokrotnianie zawartości Platformy BeGlobal w jakikolwiek sposób, z wyjątkiem użytku dozwolonego przepisami prawa.

Rockbridge TFI S.A. podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Rockbridge TFI S.A. działa zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi na podstawie zezwolenia Komisji Papierów Wartościowych i Giełd z 1998 r.